Een parlement dat toegankelijker is voor de burgers

Het parlement is de plek waar de burger tussen 2 verkiezingen door zijn stem kan laten horen. Het is daarom essentieel om de deuren nog wijder open te zetten, de dialoog tussen politici en burgers te bevorderen en de participatieve democratie te stimuleren. Er zijn al verschillende initiatieven in deze richting genomen!

Ze maken deel uit van het grote project om de dialoog met de bevolking te dynamiseren en ons democratisch model nieuw leven in te blazen.

De maatregelen die sinds het begin van deze regeerperiode zijn genomen, omvatten de oprichting van overlegcommissies en de hervorming van het petitierecht.   

Overlegcommissies

De oprichting van de overlegcommissies is een nieuwe mijlpaal in de uitbreiding van de burgerparticipatie in het Brussels Parlement, die een integrerend deel van de werking van het parlement is geworden.

Naast de parlementsleden, zullen ook burgers deelnemen aan de overlegcommissies.

Concreet betekent dit dat in elke commissie 15 parlementsleden zitting hebben - de 15 leden die al deel uitmaken van de commissie die bevoegd is voor het onderwerp waarover wordt gedebatteerd - en 45 burgers die via loting worden geselecteerd uit Brusselaars van 16 jaar en ouder.

De commissie wordt opgericht om over een specifieke kwestie te debatteren, hetzij op voorstel van het parlement zélf , hetzij op initiatief van de burgers: hiervoor zijn 1000 handtekeningen vereist.

Om te bepalen welke 45 personen met de Brusselse parlementsleden zullen beraadslagen, zal een eerste loting plaatsvinden onder alle Brusselaars die ouder zijn dan 16 jaar.

Deelname is vrijwillig: opgeroepen personen kunnen de uitnodiging weigeren.

Er zal een 2de loting plaatsvinden onder al diegenen die hebben aanvaard, om een representatieve steekproef van de Brusselse bevolking te vormen, die alle dimensies van haar diversiteit zal weerspiegelen.  

Deze formule maakt het mogelijk om de deelname en de reacties van burgers uit te lokken die misschien niet spontaan voor hun mening zouden uitkomen wanneer het over een politiek project gaat.

De commissie zal aanbevelingen goedkeuren die zullen worden opgevolgd door de permanente commissie, die bevoegd is voor het onderwerp in kwestie. Zes maanden later moet er een verslag worden opgesteld, waarin de keuze van de genomen vervolgmaatregelen wordt gemotiveerd.

De nodige hulpmiddelen voor de oprichting van dergelijke commissies zijn inmiddels voorhanden. In het eerste kwartaal van 2021 zou daarom een eerste commissie kunnen worden samengesteld.

Petitierecht

Elke burger heeft het recht om het Brussels Parlement van zijn of haar bezorgdheden op de hoogte te brengen, met name via een verzoekschrift.

Als het verzoekschrift een voldoende aantal handtekeningen bevat, is het parlement bovendien verplicht de initiatiefnemer van het verzoekschrift te horen.

Het doel is de burgers een instrument te bieden om hun stem te laten horen over concrete verzoeken die in het kader van het beleid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie worden gedaan.

Verzoekschriften zijn ook een nuttig instrument voor het parlementaire werk, aangezien ze kunnen worden gebruikt om wetgeving tot stand te brengen of te verbeteren, de controle op het optreden van de regering te versterken of een standpunt te laten innemen door het parlement.

De hoorzitting met de indiener van het verzoekschrift door de ad hoc commissiekan dan aanleiding geven tot een parlementair debat over de kwestie die hij of zij onder de aandacht heeft gebracht.

Dit recht is tot nu toe maar weinig uitgeoefend.

Daarom wilde ik dit instrument, dat de burgers in staat stelt hun stem te laten horen, herzien: voortaan zijn er niet langer 5.000 handtekeningen nodig, maar slechts 1.000 om het recht te hebben om door het Brussels Parlement te worden gehoord.

Het vademecum van de commissies


NL