Brussels Parlement: assisen tegen racisme van start op 29 april

21 maart is de Internationale Dag voor de Uitbanning van Rassendiscriminatie. Dit is een gelegenheid om ons eraan te herinneren dat, 40 jaar na de goedkeuring van de wet tegen racisme en xenofobie en ondanks de geboekte vooruitgang, racisme en discriminatie problemen zijn die onze samenleving blijven teisteren. Het Brussels Parlement heeft besloten de kwestie aan te pakken door eind volgende maand een rondetafelconferentie tegen alle vormen van racisme te organiseren.

In juni jongstleden heeft parlementsvoorzitter Rachid Madrane het Bureau in uitgebreide samenstelling voorgesteld om onder zijn leiding (gezien het transversale karakter van de problematiek) in Brussel een rondetafelconferentie over de bestrijding van alle vormen van racisme te organiseren, waar verenigingen voor de bestrijding van racisme en discriminatie, de overheid, vertegenwoordigers van de verschillende openbare en particuliere sectoren en deskundigen samen kunnen debatteren over de situatie in het Brusselse Gewest en de mogelijke oplossingen. Alle vormen van rassendiscriminatie en xenofobie zullen worden behandeld, dus ook antisemitisme, islamofobie, afrofobie en asiafobie.

De deelnemers zullen een uitgebreide denkoefening voeren over de kwestie van rassendiscriminatie in de verschillende dimensies van de bevoegdheden van het Brussels Gewest en om aanbevelingen op te stellen voor de ontwikkeling, op lange termijn, van een gewestelijk plan ter bestrijding van racisme, dat deel zal uitmaken van het interfederale plan ter bestrijding van racisme, aangestuurd door Brussels staatssecretaris bevoegd voor Gelijke Kansen, Nawal Ben Hamou. Dit plan zal de bijdragen bundelen van alle Brusselse regeringsleden.

De openingszitting van de rondetafelconferentie vindt plaats op 29 april 's ochtends in het Brussels Parlement.

Rachid Madrane, staatssecretaris voor Gelijke Kansen, Nawal Ben Hamou, en verschillende actoren in de strijd tegen racisme zullen het kader voor de debatten afbakenen en de doelstellingen van deze conferentie nader omschrijven.

De manier waarop de zittingen worden gehouden, zal nog moeten worden bepaald in functie van de evolutie van de gezondheidssituatie.

De rondetafelconferentie zal vervolgens worden gestructureerd rond zes gesprekspanels over de volgende thema's, die verband houden met de werkzaamheden van de vaste commissies van het Brussels Parlement:

• Economie, werkgelegenheid en openbaar ambt

• Huisvesting

• Preventie en veiligheid

• Sociale zaken, gezondheid en toegang tot diensten

• Mobiliteit, stedenbouw en ruimtelijke ordening

• Statistieken, gegevens, studies en objectivering van de bevindingen

Tijdens de slotzitting zal het parlement de werkzaamheden samenvatten, aanbevelingen doen en een resolutie voorstellen die aan de regering en de betrokken overheden zal worden voorgelegd.

Pour Rachid Madrane :

« Aan de vooravond van de Internationale Dag voor de uitbanning van rassendiscriminatie is het goed om eraan te herinneren dat we er elke dag voor moeten zorgen dat ieder van ons zijn plaats vindt en zich kan ontplooien in de kleine wereldstad die Brussel is, zonder gebukt te gaan onder discriminatie", aldus parlementsvoorzitter Rachid Madrane. “Ons parlement is in wezen een plaats van democratisch debat. In die zin moet het openstaan voor de samenleving en voeling hebben met de brandende vraagstukken waarmee wij worden geconfronteerd ».

« In Brussel wonen 184 nationaliteiten, die elke dag met elkaar in aanraking komen. De diversiteit zorgt ook mee voor de verrijking van onze hoofdstad. Deze multiculturaliteit wordt echter nog te vaak gelinkt aan vooroordelen en/of discriminatie. De rondetafelconferentie tegen racisme biedt de gelegenheid om samen met de parlementsleden en verenigingen vooruitgang te boeken op het gebied van een van de uitdagingen van deze regeerperiode: de bestrijding van racisme in al zijn vormen. Ik ben blij met de start van de rondetafelconferentie, waarvan de aanbevelingen als leidraad zullen dienen voor het toekomstigeBrussels Plan tegen racisme" , verklaart Nawal Ben Hamou.

NL