Een stap vooruit voor de burgerparticipatie in Brussel: het petitierecht wordt vereenvoudigd

Voortaan volstaat het om 1000 handtekeningen te verzamelen, in de plaats van 5000, om het recht te hebben om door het Brussels Parlement te worden gehoord.

Het petitierecht is een van de instrumenten waarmee burgers hun stem kunnen laten horen. Het bepaalt dat elke burger het recht heeft om door het Brussels Parlement te worden gehoord om zijn of haar bezorgdheden kenbaar te maken, zolang hij of zij erin slaagt een minimumaantal handtekeningen te verzamelen voor een verzoekschrift. De hoorzitting met de indiener van het verzoekschrift door de ad hoc commissie kan dan aanleiding geven tot een parlementair debat over de kwestie waarop die persoon de aandacht heeft gevestigd.

Sinds 2016 zijn er 5.000 handtekeningen nodig van burgers die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gedomicilieerd zijn en minstens 16 jaar oud zijn om dit recht te verkrijgen. In drie jaar tijd is het petitierecht echter nooit uitgeoefend. Pas op 5 maart jongstleden werd een eerste hoorzitting voor burgers over het CETA-handelsverdrag georganiseerd.

Het petitierecht is zojuist vereenvoudigd: vanaf nu zijn er niet langer 5.000 maar slechts 1.000 handtekeningen nodig om het recht te hebben om door het Brussels Parlement te worden gehoord.

Na de unanieme goedkeuring door de commissie voor de Financiën en de Algemene Zaken van 15 juni is deze wijziging vandaag door de Brusselse parlementsleden in de plenaire vergadering unaniem goedgekeurd. 

Rachid Madrane, de initiatiefnemer van deze wijziging, vindt dat "het versterken van de dialoog tussen de burgers en de gekozen vertegenwoordigers een nieuw elan in onze democratie teweegbrengt, dat zeer noodzakelijk is, nu we het ongenoegen van de burgers met de politiek en de beleidsmakers zien. Het is onze verantwoordelijkheid als politici om op deze vertrouwenscrisis te reageren en de Brusselaars de instrumenten te geven om hun stem te laten horen. We hebben het petitierecht toegankelijker gemaakt, zodat burgers er gebruik van kunnen maken en hun bezorgdheden aan ons kunnen mededelen. Het is ook zeer waardevol dat ze kunnen worden gehoord, omdat dat het werk van het parlement verrijkt".

NL