Tijdschema voor de afsluiting van de werkzaamheden van de bijzondere Covid-19-commissie van het Brussels parlement: het eindverslag zal op 5 maart in stemming worden gebracht

De bijzondere Covid-19-commissie van het Brussels parlement, voorgezeten door Rachid Madrane, organiseert momenteel de laatste hoorzittingen. Vervolgens zal zij aanbevelingen opstellen om de voorbereiding en de reactie van de Brusselse politieke instellingen in Brussel op een eventuele volgende gezondheidscrisis te verbeteren.

Het Bureau van de bijzondere Covid-19-commissie van het Brussels Parlement is op maandag 11 januari samengekomen om het tijdschema voor het einde van de werkzaamheden te bepalen.

Op donderdag 21 januari hoort de commissie de vakbonden uit de ziekenhuis- en rusthuissector en van het liberale ziekenfonds, die namens het consortium van ziekenfondsen zal terugblikken op de organisatie van de contactopsporing.

Op donderdag 28 januari hoort de commissie de Belgische Vereniging voor Geriatrie en Gerontologie en de Belgische Adviesraad voor Bio-ethiek.

Na de getuigenissen van deze laatste actoren op het terrein te hebben gehoord, zal de commissie opnieuw het woord geven aan de bevoegde Brusselse regeringsleden, die in oktober en november jongstleden voor het eerst werden gehoord. Het gaat om minister-president Rudi Vervoort, GGC-collegelid Alain Maron (gezondheid en bijstand aan personen), minister Bernard Clerfayt (lokale besturen, economie en werkgelegenheid) en staatssecretaris Barbara Trachte (economische transitie). Zij zullen dan de nieuwe vragen kunnen beantwoorden die de leden van het Europees Parlement hun naar aanleiding van de hoorzittingen van de afgelopen maanden zullen stellen.

Wat de aanbevelingen betreft, zullen de fracties hun voorstellen uiterlijk op 22 januari naar het commissiesecretariaat sturen, voor zover ze betrekking hebben op de thema's "veiligheid/coördinatie/lokale autoriteiten", "economie/werkgelegenheid" en "transversale bevoegdheden", en uiterlijk op X februari als deze betrekking hebben op het thema "sociale zaken/gezondheid".

Op maandag 8 februari zullen de rapporteurs een eerste versie van de aanbevelingen voorleggen aan het Bureau van de commissie en zullen de fracties worden uitgenodigd om eventuele aanvullende aanbevelingen te doen na de laatste hoorzitting met de regeringsleden.

De aanbevelingen zullen op 11 februari in de commissie worden besproken.

De definitieve tekst van de aanbevelingen zal op 18 februari door de rapporteurs worden ingediend.

Op 22 februari zal de tekst met de aanbevelingen en eventuele amendementen worden besproken en in stemming worden gebracht.

Het verslag zal uiteindelijk op 25 februari ter goedkeuring aan de commissie worden voorgelegd en op 5 maart zal de plenaire vergadering van het Brussels parlement worden verzocht het verslag en de aanbevelingen goed te keuren.

NL