Een parlement dat toegankelijker is voor de burgers

Het parlement is de plek waar de burger tussen 2 verkiezingen door zijn stem kan laten horen. Het is daarom essentieel om de deuren nog wijder open te zetten, de dialoog tussen politici en burgers te bevorderen en de participatieve democratie te stimuleren. Er zijn al verschillende initiatieven in deze richting genomen!lees verder « Un Parlement plus accessible aux citoyens »

Samenstelling van de bijzondere commissie die belast is met de aanpak van de Covid-19-pandemie

De Brusselse parlementsleden hebben op vrijdag 17 juli in plenaire vergadering besloten een bijzondere commissie, belast met de aanpak van de Covid-19-pandemie, samen te stellen. De commissie zal lessen moeten trekken uit het verloop van de zwaarste fase van de crisis.lees verder « Composition de la commission spéciale consacrée à la gestion de la pandémie de COVID-19 »

Crisismanagement rond het coronavirus: het Brussels Parlement richt een bijzondere commissie op

Op maandag 6 juli hebben de commissie voor de Financiën en de Algemene Zaken van het Brussels Parlement en de commissie voor de Algemene Zaken van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie (GGC) gezamenlijk de verschillende teksten onderzocht waarin werd aangedrongen op de oprichting van een commissie die zich moet buigen over het beheer van de gezondheidscrisis door de gewestregering en het college van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC).lees verder « Gestion de la crise du coronavirus : le Parlement bruxellois instaure une commission spéciale »

Een stap vooruit voor de burgerparticipatie in Brussel: het petitierecht wordt vereenvoudigd

Désormais, il suffira de récolter 1000 signatures, et non plus 5000, pour avoir le droit d’être entendu par le Parlement bruxellois. Le droit de pétition est un des outils qui permettent aux citoyens de faire entendre leur voix. Il prévoit que tout citoyen a le droit d’être entendu par le Parlement bruxellois pour lui relayer seslees verder « Une avancée pour la participation citoyenne à Bruxelles : le droit de pétition est facilité »

Europees semester: aanbevelingen aan België inzake begroting, groei en werkgelegenheid voor het eerst voorgelegd aan de leden van het Brussels Parlement

Op dinsdag 22 juni heeft de Commissie voor de Europese Zaken van het Brussels Parlement, voorgezeten door Rachid Madrane, twee adviseurs van de Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in België verwelkomd, mevrouw Veerle Nuyts en de heer Xavier Vanden Bosch. Zij kwamen het Europese kader voorstellen voor de coördinatie van het sociaaleconomisch beleid, het Europese herstelplan en de aanbevelingen die de Europese Commissielees verder « Semestre Européen : Les recommandations faites à la Belgique en matière de budget, de croissance et d’emploi présentée pour la toute première fois aux député-e-s bruxellois-e-s »

Irisfeest: annulering van de officiële receptie en de opendeurdag in het Brussels Parlement (9 en 10 mei 2020)

Dit jaar viert het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn 31ste verjaardag. Het Irisfeest is traditioneel de gelegenheid om deze verjaardag samen met de Brusselaars te vieren. Het Brussels Parlement was van plan om, zoals elk jaar, op zaterdag 9 mei een officiële receptie te organiseren en op zondag 10 mei de deuren te openen voor het grote publiek, voor een dag vol activiteiten.lees verder « Fête de l’Iris : annulation de la réception officielle et de la journée portes ouvertes du Parlement bruxellois (9 et 10 mai 2020) »

Het Uitgebreid Bureau organiseert een aangepaste democratische controle door de regering met bijzondere bevoegdheden

Op vrijdag 27 maart heeft het Uitgebreid Bureau van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement op initiatief van parlementsvoorzitter, Rachid Madrane, zijn eerste vergadering via videoconferentie gehouden. Bij deze gelegenheid heeft minister-president Rudi Vervoort, in aanwezigheid van een dertigtal parlementsleden, waaronder de leiders van de erkende fractieslees verder « Le Bureau élargi organise un contrôle démocratique adapté du Gouvernement en pouvoirs spéciaux »

Burgerparticipatie: Het Brussels Parlement ontvangt de indieners van een petitie over CETA

De Commissie Europese aangelegenheden van het Brussels Parlement ontvangt op donderdag 5 maart om 10.30 uur de heer Theo Mewis, indiener van een burgerpetitie over het CETA-verdrag, in naam van “Initiatives Citoyennes Communes Mercosur-CETA”. De petitie heeft twee verzoeken: Brussel “CETA-vrije zone” verklaren en een volksraadpleging organiseren over de vraag: “Moet het Brussels Parlement al dan niet stemmen voor het CETA-verdrag?”lees verder « Participation citoyenne : Le Parlement bruxellois accueille ce jeudi 5 mars à 10h30 les auteurs d’une pétition sur le CETA »

Dynamiek en burgerparticipatie staan centraal in de hervorming van het Reglement

Vandaag heeft de Bijzondere Commissie voor het Reglement, onder voorzitterschap van Rachid Madrane, met een zeer ruime meerderheid een reeks hervormingen goedgekeurd die voorgesteld waren door de verschillende politieke fracties om de parlementaire werkzaamheden te stimuleren en de inspraak van de burgers te vergroten. Het gendercriteriumlees verder « Dynamisme et participation au cœur de la réforme du Règlement »

NL